top of page

Advokatske usluge

Kancelarija Jonovski pruža pravno savetovanje i pravne usluge, uključujući zastupanje pred svim državnim organima, pravno pregovaranje sa poslovnim partnerima, kao i izradu pisanih pravnih mišljenja u sledećim oblastima:

  • privredno pravo (ugovori, statusno privredno pravo, korporativno upravljanje, M&A, u različitim oblastima privrede, kao što su javne nabavke, energetika, saobraćaj, prevoz, građevinarstvo, unutrašnja i spoljna trgovina)

  • građansko pravo (sa fokusom na pružanje pravnih usluga u oblasti imovinskog prava, i naknade štete)

  • statusne promene, povezivanje, likvidacija i stečaj privrednih društava,

  • tržište kapitala i bankarski poslovi,

  • međunarodno pravo (ugovori i sporovi sa međunarodnim elementom),

  • krivično pravo (pre svega u oblasti privrednog i imovinskog prava)

Medijacija

Nastanku pravnog problema najčešće prethodi nesporazum dveju ili više strana. Većina tih problema može biti rešena posredovanjem – medijacijom. Jelena Jonovska je ovlašćen posrednik (medijator), sa dozvolom Ministarstva pravde Republike Srbije, i svojim klijentima nudi stručnu i nepristrasnu pomoć u cilju dolaska do mirnog rešenja spornog odnosa, na korist i zadovoljstvo obe strane u sporu.

 

Medijacija je naročito pogodna u sporovima građanskopravne prirode (imovinski odnosi, nasledni i porodični odnosi, naknada štete, potrošački sporovi), ali i između privrednih subjekata, gde potreba dalje uspešne saradnje zahteva mirno rešenje tekućih sporova.

 

Čast nam je da možemo ponuditi ekspertizu u oblasti medijskog prava i zaštite prava na slobodu govora i izražavanja, te Vam nudimo specijalizovanu medijaciju u ovoj oblasti. Medijacija u oblasti medijskog prava, posebno u sporovima zbog povrede prava ličnosti i prava na slobodu govora i izražavanja, stranama u sporu nudimo brzo i efikasno postizanje kompromisa i pravično zadovoljenje interesa strana.

Lobiranje

Advokatska kancelarija Jonovski pruža usluge lobiranja kod ovlašćenih predlagača zakona i drugih opštih pravnih akata, u cilju izmene postojećih ili donošenja novih propisa, uz ostvarivanje benefita za obe strane u postupku, omogućavajući plodnu kohabitaciju privatnog i javnog interesa. 

Već od 2021. godine, kada Jelena Jonovska stiče licencu i status sertifikovanog lobiste od strane Agencije za sprečavanje korupcije, zastupanje interesa klijenta kod relevantnih institucija putem lege artis lobiranja, dostupno je kao usluga za domaće i inostrane klijente.

Court
bottom of page